gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Bullerbekämpning

Buller är ett växande problem. Vi skapar miljöer där det finns allt mer ljudalstrande källor och vi påverkas negativt. 
Vi blir trötta och förstår många gånger inte varför. 
Den miljön vi vistas i spelar en stor roll för hur vi mår och allt för många lokaler har problem med störande buller.
Vi har lång erfarenhet av dessa problem och har lärt oss hur vi skall lösa detta. 
Undermåliga lokaler finns överallt, industri, skolor, dagis, kontor och till och med i våra egna hem.
Vi arbetar med att utreda dessa problem och gör kundanpassade lösningar för att skapa en bättre miljö att vistas i.

Samhället har i dag nya krav på sig att förbättra situationen för oss framförallt i arbetsmiljön, 
där vi vistas en stor del av vårt liv.
Buller och störande ljud är en viktig del i detta arbete som prioriteras mer och mer.
Vi har utfört många objekt och skaffat oss en bred kunskap.

Vi jobbar ihop med ett antal tillverkare inom bullerväggar och olika lösningar för att skärma av buller.

Det är av största vikt att man kommer så nära ljudkällan som möjligt för att nå ett bra resultat.

Men det är inte alltid man kan komma nära källan och då är det omgivande väggar och tak som är lämpligt att åtgärda.

 

Buller och ljudproblem förekommer nästan överallt där det finns människor och maskiner.
För att vi skall må bra på jobbet eller hemma behöver vi se över hur det är ställt med störande ljud.
Det påverkar oss mer än vad vi tror. Samhället har idag massor av ljudkällor, telefoner, högtalare, maskiner, datorer, kopiatorer, ventilationsanläggningar, små källor som tillsammans skapar ett störande ljudtryck.
Vi kan hjälpa Er att se över situationen och förslå åtgärder, vi har en bred kunskap.

gallery/sport_tak_vagg
gallery/avskarmning6_s
gallery/ljuddampande_draperi_dt10_2s